Studiemateriaal


×
En niet alleen vreesden ze de vijanden, maar ook (zelfs) hun eigen burgers, [namelijk] dat de Romeinse plebs, door angst getroffen,
na de vorsten in de stad ontvangen te hebben (door de vorsten in de stad te ontvangen), zelfs vrede met slavernij (de vrede zelfs met slavernij) zou accepteren.
Er zijn dus in die tijd door de senaat veel maatregelen getroffen (gegeven) om het volk gunstig te stemmen. Aan de graantoevoer werd in
de eerste plaats zorg besteed, 250 en om koren in te slaan zijn sommigen naar de Volsci gestuurd,
250 anderen naar Cumae. Ook de vaststelling met betrekking tot de verkoop van zout werd, aangezien dat voor een (te) hoge prijs verkocht werd,
geheel aan de staat toevertrouwd en afgenomen van privépersonen; de plebs werd vrijgesteld (bevrijd) van tolgelden en belasting,
zodat de rijken, die in staat waren de last te dragen, [die gelden] bijeenbrachten; dat de armen voldoende
belasting betaalden, als ze zonen grootbengen. En zo hield deze mildheid van de senatoren
in de moeilijke tijden die volgden tijdens de belegering en de honger de staat zozeer eendrachtig,
255 dat de hoogsten niet meer gruwden van de naam 'koning' (de koninklijke naam) dan de laagsten, en dat niet
ook maar één individu later door slechte praktijken net zo populair
was als de senaat in zijn geheel door goed te besturen.