×
De rede geeft tijd aan elk van beide partijen, daarna vraagt zij een onderbreking (voor overleg) ook voor zichzelf, opdat
zij tijd(sruimte), heeft voor het grondig uitzoeken van de waarheid: de woede heeft haast. De rede wil dat oordelen
wat rechtvaardig is: de woede wil dat dat rechtvaardig schijnt wat zij zelf (als rechtvaardig) heeft geoordeeld.
De rede kijkt naar niets anders dan precies dat waar het over gaat: de woede wordt door onbenulligheden en dingen
5 die zich buiten de zaak bevinden gedreven. Een te onbezorgde gelaatsuitdrukking, een te heldere/luide stem,
een te vrijmoedige taal, een te verfijnde levenswijze, een te eerzuchtige verdediger, de gunst bij het volk
hitsen haar op; vaak veroordeelt zij de beklaagde uit vijandscap tegen de verdediger; zelfs als de waarheid haar
onder ogen gebracht wordt, bemint en beschermt zij de dwaling; zij wil niet weerlegd worden en in slecht
begonnen (zaken) schijnt aan haar (de woed) halsstarrigheid eervoller dan berouw.
10 Gnaeus Piso was (nog) in onze tijd een man gevrijwaard van vele fouten, maar slecht en (iemand)
aan wie de starheid meer behaagde dan standvastigheid. Hij gaf, toen hij boos bevolen had degene terecht te stellen
die van een provianderingstocht teruggekeerd was zonder zijn krijgsmakker, alsof hij degene gedood had die hij
niet toonde/kon tonen, hem, hoewel hij erom vroeg, niet ietwat tijd om (de makker) op te sporen.
Veroordeeld is hij buiten de wal gebracht en hij strekte zijn nek al uit, toen
15 plotseling die krijgsmakker, die gedood scheen, verscheen.
Dan beveelt de centurio die aan het hoofd stond van (het uitvoeren van) van de doodstraf aan de beul het zwaard
op te bergen, hij brengt de veroordeelde terug naar Piso van plan om zijn onschuld aan Piso terug te geven
want het lot had (die onschuld) aan de soldaat teruggegeven. met een geweldige toeloop worden de strijdmakkers
20 terwijl ze elkaar omarmen begeleid onder grote grote vreugde. Woedend
bestijgt Piso de hoge zitplaats en beveelt elk van beide terecht te stellen, zowel de soldaat die niet
gedood had als die, die niet omgekomen was.
Wat is onwaardiger dan dit? Omdat (er) één onschuldg gebeleken was, kwamen (er) twee om.
25 Piso voegde er ook (nog) een derde aan toe; want hij beval (ook om) de centurio zelf die de veroordeelde
teruggebracht had terecht te stellen. Drie zijn er op die zelfde plaats neergezet om om te komen voor
de onschuld van één.
O hoe schrander is de woede in het verzinnen van redenen razernij! "Jou",
zei hij " beveel ik terecht gesteld te worden omdat je veroordeeld bent, jou, omdat je de oorzaak van de veroordeling
30 van je strjdmakker was; jou, omdat je toen je bevolen was te doden, je je bevelhebber niet hebt gehoorzaamd."
Zij (de woede) heeft uitgedacht hoe ze drie beschuldigingen/msdaden kom makenomdat ze geen enkele gevonden had.