×
Seneca antwoordde dat Natalis naar hem gestuurd was en uit naam van Piso geklaagd had dat hij (Piso)
15 verhinderd werd om hem (Seneca) te bezoeken en dat hij (Seneca) de zorg voor zijn gezondheid en zijn liefde voor rust
als excuus had aan gevoerd. Dat hij geen reden waarom hij de gezondheid van een prive-persoom boven zijn eigen welzijn
gesteld had; en dat hij geen karakter had dat geneigd was was tot vleierijen.
En dat dat aan niemand meer bekend was dan aan Nero, die de vrijheid van Seneca vaker
ondervonden had dan zijn slaafsheid. Toen dit gerapporteerd was (aan Nero) in het bijzijn van Poppaea en
20 Tigellinus, die de intiemste raadgevers waren voor de wreed optredende Nero/bij het wrede optreden van Nero, vraagt hij (Nero)
of Seneca bereid was tot een vrijwillige dood. Toen verzekerde de tribuun dat hij geen tekenen van angst,
niets droevigs in zijn woorden of op zijn gelaat waargenomen had. Daarom werd hem bevolen terug te keren
en hem de dood aan te zeggen. Fabius Rusticus levert over dat hij niet langs die weg waarlangs hij gekomen was
terugkeerde, maar afgebogen is naar de prefect Faenius en dat nadat hij de bevelen geopenbaard had
25 gevraagd had of hij moest gehoorzamen, en dat hij door hem aangespoord is om die op te volgen, met de noodlottige
lafheid van allen. Want ook Silvanus behoorde tot de samenzweerders en vermeerderde de misdaden,
voor het wreken waarvan nu juist samengezworen was. Toch spaarde hij zijn stem en de aanblik en
zond één van de centurio's naar binnen naar Seneca, om hem de uiterste noodzaak
te berichten.