×
Maar Nero, omdat hij geen enkele persoonlijke haat had jegens Paulina en opdat niet de weerzin tegen zijn wreedheid toenam,
beveelt haar dood tegen te houden. Op aansporen van de soldaten binden slaven en vrijgelatenen
de polsen dicht en stoppen het bloed(en), het is onzeker of zij bewusteloos was. Want zoals het volk
geneigd is tot (het geloven van) het slechtere, er ontbraken geen mensen die geloofden dat zij, zolang zij de onverzoenlijke
60 Nero vreesde, de roem van een dood gedeeld met haar man had nagestreefd, dat zij daarna
omdat er hoop op iets beters geboden was overwonnen was door de verlokkingen van het leven. Aan haar leven voegde zij hierna
een paar jaren toe, met een prijzenswaardige gedachtenis aan haar man en met een gezicht en ledematen tot zo een bleekheid
gemaakt dat het duidelijk zichtbaar was dat veel van haar levenskracht weggestroomd was. Seneca
intussen, omdat zijn langzame doodsstrijd maar voortduurde, vraagt Statius Annaeus, al lange tijd gewaardeerd door hem
65 door zijn trouwe vriendschap en zijn vakmanschap in de geneeskunst, om het reeds lang geleden aangeschafte gif,
waarmee de door de Atheense rechtbank veroordeelden ter dood gebracht werden tevoorschijn te halen.
En toen het gebracht was dronk hij het vergeefs op, al koud wat zijn ledematen betreft en omdat zijn lichaam gesloten was voor de kracht
van het gif. Tenslotte ging hij in een bassin met warm water, besprenkelend de dichtstbij staanden
van de slaven terwijl hij zei dat hij dat vocht plengde voor Iuppiter bevrijder. Vervolgens in een stoombad
70 gebracht en door de damp/stoom daarvan ontzield, wordt hij zonder enige begrafenisplechtigheid verbrand. Zó
had hij het in zijn zijn testament voorgeschreven, in de tijd toen hij, nog zeer rijk en zeer machtig, voor
zijn eigen begrafenis zorgde.