Studiemateriaal


×
Maar Vader Anchises was bezig de zielen die diep in een groene vallei
680 ingesloten waren en naar het licht van de bovenwereld zouden gaan,
te bekijken (bekeek) terwijl hij hen met aandacht voor zijn geestesoog liet passeren,
en hij was net bezig met het inspecteren van al de zijnen (het gehele aantal van de zijnen), zijn dierbare nakomelingen
en hun bestemming(en) en lotgevallen en hun karakter en daden.
En zodra hij Aeneas over het grasveld [hem] tegemoet zag snellen
685 strekte hij enthousiast zijn beide handen uit,
en de tranen stroomden uit zijn ogen en aan zijn mond ontviel het woord:
'Ben je dan eindelijk gekomen en heeft jouw liefde, die een vader verwachtte,
de barre tocht overwonnen? Wordt het [mij] gegeven jouw gezicht te zien
en een bekende stem te horen en te laten horen?
690 Zo werkte ik dat voor mijzelf uit in mijn geest en meende dat het zo zou gebeuren
terwijl ik de tijd aftelde, en mijn bezorgdheid heeft mij niet bedrogen.
Na over welke landen en welke zeeën gereisd te hebben ontvang ik jou!
Na door wat voor grote gevaren heen en weer geslingerd te zijn, mijn zoon!
Hoezeer ben ik bang geweest dat het rijk van Libië jou in enig opzicht zou schaden!'
695 Maar hij zei: 'Het beeld van u, vader, het droevige beeld van u
dat vaker zich [aan mij] toonde heeft [mij] ertoe gebracht naar deze verblijfplaats te gaan;
de vloot ligt (staat) in de Tyrrheense zee. Sta toe, vader,
sta toe u de hand te drukken en onttrek u niet aan mijn omhelzing.'
Zo sprekend maakte hij tegelijkertijd zijn gezicht nat met zijn rijkelijk [vloeiende] tranen.
700 Driemaal heeft hij daar geprobeerd zijn armen om zijn hals te slaan;
driemaal is het beeld, tevergeefs omvat, aan zijn handen ontglipt,
gelijk een lichte wind en precies zoals de gevleugelde slaap.